Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายในงานทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้วิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

    หงส์ลฏา เครือหงษ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการทดลองวิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยศึกษาถึงกรณีสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค ศึกษาถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงการใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งน าไปเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาในมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ ...