Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

  เฉลิมพร เย็นเยือก; มนตรี โสคติยานุรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจหลังการฟื้นฟูทางการเงิน 

  ปรัชญา จันทราทิพย์; มนตรี โสคติยานุรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทําความเข้าใจต่อการที่วิสาหกิจที่ผ่านการฟื้นฟู ทางการเงินหรือเคยเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทําการปรับแนวทางและวิธีการจัดการธุรกิจเพื่อให้ สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจเหมือนเดิมและมีผลประกอบการที่ดีซึ่งจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปธุรกิจจะต้องดําเนินการด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากวิธีการบริหารธุรกิจแบบปกติ การทบทวนวรรณกรรมทําให้ได้พบว่ามีปัจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟื้นฟูทาง การเงิน 3 ด้านที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจกลุ่มนี้ปัจจัยแรกคือปัจจัยภาวะผู้ประกอบการ เป็นกระบวนการสร้างสิ่งที่แตกต่างให้กับวิสาหก ...