Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    นงลักษณ์ แสงมหาชัย; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด มหาชน) 2)ศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน องค์การทั้งสามแห่งดังกล่าว งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน ประเทศไทยไม่ค่อยมีมากนัก โดยเฉพาะการศึกษาในองค์การเอกชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผล ...