Now showing items 45-64 of 100

 • type-icon

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทศวรรษที่ 1 ยุคแห่งการวางรากฐานสถาบันต้นแบบ เกิดหลักสูตรด้านพัฒนบริหารศาสตร์ การสอนระดับบัณฑิตศึกษาและนิด้าโพลที่มีชื่อเสียง ทศวรรษที่ 2 ยุคแห่งการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี เกิดศูนย์บริการวิชาการ โครงการ NIDA IMET และ Tact Awards ทศวรรษที่ 3 ยุคแห่งการขยายโอกาสทางการศึกษา เกิดหลักสูตรนอกเวลา สำนักสิริพัฒนา การสนับสนุนงานวิจัย และศูนย์ข่าวจีระบุญมาก ทศวรรษที่ 4 ยุคแห่งวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สูตรการปรับค่าไฟและแนวคิดการประก ...
 • type-icon

  นิด้าโพล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2518 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ คณาจารย์ของสถาบันกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันทำโพลการเลือกตั้งขึ้น เพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำอย่างจริงจังมาก่อน ถือได้ว่านิด้าโพลเป็นโพลล์แรกในประเทศไทย ที่มีการดำเนินการเพื่อทำนายผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
 • Thumbnail

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(1/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : น.ส.เบญจลักษณ์ อินทร์พงษ์พันธ์ุ
 • Thumbnail

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(2/2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  บัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายเจนชัย แซ่ตั้ง
 • type-icon

  บุกเบิกสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในปี พ.ศ. 2505 ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร และตัวแทนจากประเทศไทย ได้ไปประชุมวิชาการจัดโดยสถาบัน International Institute of Administrative Sciences (IIAS) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากการประชุมในครั้งนั้น จึงเห็นว่าเป็นความคิดที่ดี หากมีการตั้งสถาบันสำหรับสอนวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติ และวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาล ให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • type-icon

  ประกันต้นทุนการผลิตเพื่อชาวนาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงยากจนเพราะทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งหากเกิดน้ำท่วมหรือฝนแล้งชาวนาจะสูญเสียต้นทุนและรายได้ทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันท่วงทีชาวนาต้องกู้เงินเพื่อทำนาครั้งใหม่เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้นทางออกจึงอยู่ที่“การประกันต้นทุนการผลิต”วิธีการนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนและมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต
 • Thumbnail

  ประกาศนียบัตร Smart Cities - Clean Energy Project : NIDA SMART COMPACT CITY 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  CERTIFCATE of APPRECIATION Smart Cities - Clean Energy Project "NIDA SMART COMPACT CITY" , 22 February 2017
 • type-icon

  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดี โดยคนในสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในระยะแรกของการก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล ต่อมาสภาสถาบันมีมติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสถาบัน
 • type-icon

  ประวัติการก่อตั้งสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน สถาบันดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย
 • Thumbnail

  ปริญญาบัตร : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  ปริญญาบัตรของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสมบูรณ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อพุทธศักราช 2405 , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • type-icon

  ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08-20)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า เป็นสถาบันที่ดำรงบทบาทในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตทรัพยากรบุคคลเข้าสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศมากว่า 5 ทศวรรษ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงบริการวิชาการควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมมาโดยตลอดและปัจจุบันในทศวรรษที่ 6 รูปแบบของสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกบริบทของการดำเนินชีวิต นานาประเทศเกิดการแข่งขันในด้านการพัฒนาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ในรูปแบบเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นิด้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ ...
 • type-icon

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  พอเพียงอย่างเพียงพอ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ปีพ.ศ.2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชดำริและนำไปขยายผลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปีพ.ศ.2547
 • Thumbnail

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : น.ส.เบญจลักษณ์ อินทร์พงษ์พันธุ์
 • Thumbnail

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(2) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(3) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  ภาพถ่ายนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : นายชูศักดิ์ ชำนาญศิลป์
 • Thumbnail

  ภาพยนต์สั้นหลักสูตรโตไปไม่โกงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  ภาพยนต์สั้นหลักสูตรโตไปไม่โกง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : (4/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึก
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : Indianensis Universitatis Singillum(1/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum
 • Thumbnail

  วัตถุของที่ระลึก : Indianensis Universitatis Singillum(2/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  วัตถุของที่ระลึกจาก Indianensis Universitatis Singillum