การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org

Citation
ปฏิภาณ ชัยช่วย (2015). การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ เว็บไซต์ Change.org. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5716.
View online Resources
Collections