ประสิทธิผลของการให้บริการของสำนักงานเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตพระนคร

Citation
สร้อยทอง ลิ้มพยานาค (1995). ประสิทธิผลของการให้บริการของสำนักงานเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตพระนคร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1917.
View online Resources
Collections