การควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงอากรมหรสพ : ศึกษาวิเคราะห์จากมาตรการในการดำเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ

Citation
วิบูลย์ ภักดีมงคล (1971). การควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงอากรมหรสพ : ศึกษาวิเคราะห์จากมาตรการในการดำเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/994.
View online Resources
Collections