ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม

Citation
นันทพร เขียนดวงจันทร์ (2015). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4429.
View online Resources
Collections