ทัศนคติของหญิงบริการต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ : ศึกษากรณีสถานบริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา

Citation
จักรกฤช กิจสนธิ (1998). ทัศนคติของหญิงบริการต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ : ศึกษากรณีสถานบริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1893.
View online Resources
Collections