การปรับปรุงองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Citation
อำนาจ โชติช่วง (1971). การปรับปรุงองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1059.
View online Resources
Collections