ทัศนคติต่อภาวะโลกาภิวัตน์ของผู้นำชุมชนชนบท : กรณีศึกษา : อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Citation
รุจิรา ทวีรัตน์ (1995). ทัศนคติต่อภาวะโลกาภิวัตน์ของผู้นำชุมชนชนบท : กรณีศึกษา : อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1898.
View online Resources