ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย

Citation
ประกาศิต รักษาแก้ว (2014). ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3652.
View online Resources
Collections