แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความจงรักภักดีสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

dc.contributor.advisorไพฑูรย์ มนต์พานทองth
dc.contributor.authorวรงค์ ทิวทัศน์th
dc.date.accessioned2023-01-16T10:19:47Z
dc.date.available2023-01-16T10:19:47Z
dc.date.issued2022th
dc.date.issuedBE2565th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความจงรักภักดีสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เดินทางมาเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ สนามช้างอารีนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ศึกษาแหล่งข้อมูลก่อนการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์จากเพื่อนหรือคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 36.25 มีช่องทางในการมาท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์โดย Walk-in คิดเป็น ร้อยละ 47.50 ได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ในการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 36.75 เดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 45.25 เดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอล ก่อน 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.00 นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่อยู่ต่อ 1 วันหลังจากการแข่งขันฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 60.00 เดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอลกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 46.50 มีผู้ร่วมเดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 2 - 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 ลักษณะการเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เดินทางมาเอง คิดเป็นร้อยละ 91.50 ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 65.50 ใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม/รีสอร์ท/บังกะโล คิดเป็นร้อยละ 74.75 กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนและหลังการชมการแข่งขันฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ คิดเป็นร้อยละ 26.83 นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คิดเป็นร้อยละ 83.25 ประเภทผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เคยซื้อส่วนใหญ่เป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าพันคอ หมวด ถุงมือ คิดเป็นร้อยละ 43.39 นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่วนใหญ่ใช้งบประมาณในการใช้จ่ายต่อครั้ง จำนวน 1,000 - 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีโดยรวมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 3) แนวทางการสร้างความจงรักภักดีในภาพรวม นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการth
dc.description.abstractThis research is aimed to 1) to study the behavior and needs of sports tourists in attending professional football matches of Buriram United Club. Buriram Province. 2) to study the factor of marketing mix influencing the loyalty of sports tourists in visiting the professional football matches of Buriram United Club, Buriram Province, and 3) to propose guidelines for Development Marketing Strategy to Building Loyalty for Sport Tourists to Attendance Professional Football Buriram United Club in Buriram Province. The sample was 400 sports tourists who came to attend professional football matches. Buriram United Club at Chang Arena, Muang District, Buriram Province. Sampling uses a specific sampling method. The tool used in the study was a questionnaire. The data analysis method was used to distribute frequency, percentage, mean , standard deviation, Chi-Square Statistics, Multiple correlation analysis and multiple regression analysis. Study results revealed that 1) 36.25% of most sports tourists study resources before traveling to Buriram from friends or acquaintances. 47.50% of oriented tourists have a channel to visit Buriram Province, with Walk-in. Of tourists have been influenced by online media in making travel decisions in Buriram Province. Accounting for 36.75%. 45.25% of sports tourists come to watch a football match for the first time and come to watch a football match one day before 53.00%. Most sports tourists stay for one day after a football match 60.00%. 46.50% of sport tourists come to watch a football match with friends. Sports tourists come to watch a football match, 2 - 3 people, accounting for 50.50%. Most of the tourists come to Buriram, 91.50% used a car as a vehicle to travel to Buriram Province. 65.50% use accommodation in hotels / resorts / bungalows representing 74.75 %. 91.50% of the majority of sports tourists come to Buriram on their own. Travel by car as vehicle access to Buriram Province 65.50%. Has stayed accommodation type hotels/resorts/bungalows accounted for 74.75%. Activities in Buriram that sports tourists do before and after watching Buriram United Football Club matches, with 26.83% of the majority of sports tourists visiting historical sites such as Phanom Rung Historical Park, Mueng Tam Stone Sunctuary. 83.25% of sports tourists used to buy Buriram United Football Club products. Most of the products of Buriram United Football Club bought are garments such as shirts, pants, scarves, gloves category, accounting for 43.39%, and most of the sports tourists spend 1,000-2,000 baht per time spending accounted for 38.00 percent. 2) Marketing mix factors influencing overall loyalty of sports tourists in attending professional football matches of Buriram United Club, Buriram Province, has 4 aspects as follows: product, price, physical appearance, and process. 3) Guidelines for establishing overall loyalty as a whole for sports tourists in attending professional football matches of Buriram Club. United, Buriram Province through the development of 7 marketing mix factors, which are product aspect, price aspects, place aspects, marketing promotion aspects, personnel aspect, physical appearance aspects, and process aspects.th
dc.format.extent245 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214773th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6179th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectกลยุทธ์ทางการตลาดth
dc.subjectนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาth
dc.subjectการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectการท่องเที่ยงเชิงกีฬาth
dc.subject.otherสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด -- การตลาดth
dc.subject.otherความภักดีth
dc.titleแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความจงรักภักดีสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์th
dc.title.alternativeGuidelines for development marketing strategy to building loyalty for sport tourists to attendance professional football Buriram United Club in Buriram Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214773.pdf
Size:
3.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections