การวัดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย

Citation
จุมพต สังข์ทอง (2008). การวัดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/494.
View online Resources
Collections