ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง

Citation
กมลวรรณ วรรณธนัง (2010). ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/934.
View online Resources