การประเมินผลการปฏิรูประบบราชการในด้านโครงสร้างองค์การและการจูงใจบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Citation
เอื้อมพร ผิวผ่อง (2004). การประเมินผลการปฏิรูประบบราชการในด้านโครงสร้างองค์การและการจูงใจบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1813.
View online Resources
Collections