บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานตามโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม

Citation
เสถียร ลำสมุทร (1968). บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานตามโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1145.
View online Resources
Collections