กฎหมายคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือนที่เป็นผู้ค้ำประกัน: ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ค้ำประกันที่เป็นบุคคลล้มละลาย

Citation
ศีรวิษ สุขชัย (2016). กฎหมายคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือนที่เป็นผู้ค้ำประกัน: ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ค้ำประกันที่เป็นบุคคลล้มละลาย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6777.
View online Resources
Collections