การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม : กรณีศึกษาองค์การที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม

Citation
วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2011). การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม : กรณีศึกษาองค์การที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/626.
View online Resources
Collections