อิทธิพลของความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ความไว้วางใจและบุคลิกภาพทางการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายกทหารบก : ศึกษาเฉพาะกรณีนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

Citation
อาจศึก สุวรรณธาดา (1997). อิทธิพลของความรู้สึกมีประสิทธิภาพ ความไว้วางใจและบุคลิกภาพทางการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายกทหารบก : ศึกษาเฉพาะกรณีนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1706.
View online Resources
Collections