การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐบาลกับเอกชน : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม

Citation
ดลฤดี สุวรรณคีรี (1996). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐบาลกับเอกชน : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1842.
View online Resources
Collections