ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความรักในตราสินค้าของผู้ใช้บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศในรูปเเบบกรุ๊ปเหมาของบริษัท ดีว่า เวเคชั่น จำกัด 

Citation
ปาจรีย์ โดยชื่นงาม (2023). ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความรักในตราสินค้าของผู้ใช้บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศในรูปเเบบกรุ๊ปเหมาของบริษัท ดีว่า เวเคชั่น จำกัด . Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6706.
View online Resources