การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้าง : กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น

Citation
มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ (2010). การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้าง : กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/939.
View online Resources