การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่

Citation
พันธกิจ ท้าวทอง (2019). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม่. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5120.
View online Resources
Collections