โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล

Citation
พรทิพย์ กาญจนานนท์ (2010). โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/949.
View online Resources