แนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Citation
ฐิตา วรจินดา (2022). แนวทางการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6167.
View online Resources
Collections