การจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนของกรมแรงงาน : บทศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี

Citation
สุภาพ ปริญญเสวี (1969). การจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนของกรมแรงงาน : บทศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1000.
View online Resources
Collections