การดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษาชาวนาจังหวัดลพบุรี

Citation
สุพัดชา โอทาศรี (2011). การดำรงอยู่ของอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษาชาวนาจังหวัดลพบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2080.
View online Resources
Collections