การเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับทีมขององค์กร กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Citation
กิตติยา อินทกาญจน์ (2010). การเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับทีมขององค์กร กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/624.
View online Resources
Collections