การสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนป่าตรง จังหวัดปราจีนบุรี

Citation
วงศ์ตระกูล มาเกตุ (2015). การสร้างการประกันความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนป่าตรง จังหวัดปราจีนบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4450.
View online Resources
Collections