การนำความรู้ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช้สำหรับผู้สูงอายุรุ่นหลัง : ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี

Citation
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ (2009). การนำความรู้ของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพมาปรับใช้สำหรับผู้สูงอายุรุ่นหลัง : ศึกษากรณีจังหวัดอุดรธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2106.
View online Resources
Collections