ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกร : กรณีลูกค้า ธกส. สาขาพระนครศรีอยุธยา

Citation
มรกต กันทะมา (1988). ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกร : กรณีลูกค้า ธกส. สาขาพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1982.
View online Resources