การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทจำกัดในประเทศไทย

Citation
นพดล ปกรณ์นิมิตดี (2021). การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทจำกัดในประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5998.
View online Resources