ความไม่สอดคล้องในความคาดหวังบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการของสถานบริการการแพทย์และการสาธารณสุขของรัฐ

Citation
พีระพล เลาหเสรีกุล (1994). ความไม่สอดคล้องในความคาดหวังบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการของสถานบริการการแพทย์และการสาธารณสุขของรัฐ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1869.
View online Resources
Collections