การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน กรณีศึกษา อ่าวสวี-ทุ่งคา จังหวัดชุมพร

Citation
อารี นุชประเสริฐ (2008). การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน กรณีศึกษา อ่าวสวี-ทุ่งคา จังหวัดชุมพร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2023.
View online Resources
Collections