การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่อการพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่บนเกาะลิบงและเกาะพงัน

Citation
วิระ ด้วงชู (1994). การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่อการพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่บนเกาะลิบงและเกาะพงัน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1827.
View online Resources
Collections