การใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Citation
ปิยะฉัตร ฤกษ์เย็น (2004). การใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/651.
View online Resources
Collections