ผลกระทบจากภาวะผู้นำของครูใหญ่ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Citation
จิตติมา เจตนาดี (1999). ผลกระทบจากภาวะผู้นำของครูใหญ่ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1953.
View online Resources
Collections