ประสิทธิผลโครงการปาฐกถาธรรมเพื่อป้องปรามการซื้อสิทธิขายเสียงภายใต้แนวทางการสามัคคีเยาวชนในการเผยแผ่ธรรม : กรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตชุมชนเมือง เทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา

Citation
พระมหาจิตกร แก้วนุ้ย (1996). ประสิทธิผลโครงการปาฐกถาธรรมเพื่อป้องปรามการซื้อสิทธิขายเสียงภายใต้แนวทางการสามัคคีเยาวชนในการเผยแผ่ธรรม : กรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตชุมชนเมือง เทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1924.
View online Resources
Collections