การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ 

Citation
เผ่าพันธุ์ แย่งคุณเชาว์ (2019). การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ . Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5056.
View online Resources
Collections