การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี

dc.contributor.advisorสวัสดิ์ สุคนธรังษี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวินิต ทรงประทุมth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:16:57Z
dc.date.available2014-05-05T09:16:57Z
dc.date.issued1967th
dc.date.issuedBE2510th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดถึงสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนชั้นตรีว่ามีอยู่อย่างไร การปรับปรุงการสอบควรจะทำหรือไม่อย่างไร และในทัศนะของกรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีทั่วประเทศมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสภาพปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีดังกล่าว เพื่อสามารถนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเฉพาะการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรี ลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบแข่งขันช้นตรีทั่วประเทศในการสอบแข่งขันชั้นตรีซึ่งประกาศผลสอบภายในปี พ.ศ. 2509.th
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่าการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีในปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาในการดำเนินการสอบหลายประการ เช่น ปัญหาความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้ และปัญหาประสิทธิภาพในการสอบ เป็นต้น ส่วนสาเหตุของปัญหาก็เนื่องมาจากลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบ ตลอดจนหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันชั้นตรีซึ่งขณะนี้ยังไม่เหมาะสมหลายประการ ผู้เขียนได้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข คือ.-th
dc.description.abstract1. กรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีควรให้เจ้าหน้าที่สอบประจำ ผู้มีหน้าที่และความรู้ความชำนาญในการสอบโดยตรงของ ก.พ. เป็นผู้ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีทั้งหมด เว้นแต่การสอบสัมภาษณ์ควรมีกรรมการสอบสัมภาษณ์จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.th
dc.description.abstract2. การออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ควรใช้แบบปรนัยแทนอัตนัย และควรสร้างคลังข้อสอบเก็บไว้th
dc.description.abstract3. หลักสูตรการสอบ ควรเปลี่ยนแปลงโดยกำหนดวิชาที่สอบให้สัมพันธ์กับงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะบรรจุผู้สอบได้อย่างใกล้ชิดขึ้นth
dc.description.abstract4. วิธีการสอบบางประการควรได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ได้คนดีที่สุดเข้าทำงาน และผู้สมัครต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และควรให้มีการสมัครสอบทางไปรษณีย์ได้ด้วย.th
dc.description.abstract5. เวลาที่ใช้ในการดำเนินการปัจจุบันล่าช้ามาก ควรจัดให้มีการสอบรวมขึ้น เพราะจะเสียเวลาในการดำเนินการสอบน้อยลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบ.th
dc.format.extent133 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1005th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccJQ 1746 .C ว35th
dc.subject.otherข้าราชการพลเรือน -- การสอบth
dc.titleการดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรีth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9893.pdf
Size:
2.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections