รูปแบบการดำเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorนวรัตน์ สุธรรมชัยth
dc.date.accessioned2021-09-09T08:29:25Z
dc.date.available2021-09-09T08:29:25Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต และความพึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ ธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการ ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 6) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 7) รูปแบบการดำเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเพศทุกวัย ที่ มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบ ครอบครัวเดี่ยวจำนวน 400คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิต และใช้ สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การ ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว แบ่งออกเป็น 8กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการดำเนิน ชีวิตแบบชอบอินเทอร์เน็ต รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุดนิ่ง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ รักครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบความเชื่อดั้งเดิม รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอก และภายใน รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบถือตนเองเป็นหลัก รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบก้าวล้ำนำสมัย และรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ ต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบอินเทอร์เน็ต รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุด นิ่ง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบรักครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบความเชื่อดั้งเดิม รูปแบบ การดำเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอกและภายใน รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบถือตนเองเป็นหลัก รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบก้าวล้ำนำสมัย และรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบประวัติศาสตร์ มี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบอินเทอร์เน็ต รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุด นิ่ง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบรักครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบความเชื่อดั้งเดิม รูปแบบ การดำเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอกและภายใน รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบถือตนเองเป็นหลัก รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบก้าวล้ำนำสมัย และรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) ความพึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ ธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 5) ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 6) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 7) รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบอินเทอร์เน็ต รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุด นิ่ง รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบรักครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบความเชื่อดั้งเดิม รูปแบบ การดำเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอกและภายใน รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบถือตนเองเป็นหลัก รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบก้าวล้ำนำสมัย และรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบชอบประวัติศาสตร์ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารมีความ สะดวกสบาย มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจากเว็บไซต์ painaidii.com โดยใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงในแต่ละวัน ในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. และมีพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถส่วนตัว ในวันหยุด ช่วงเทศกาลต่างๆ มีการหาข้อมูลจากเว็บไซด์ มีค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาทต่อ 1 คน จะไปแบบพ่อ แม่ และลูก ส่วนใหญ่ภายใน 1 ปีจะเดินทาง 1-5 ครั้งth
dc.format.extent139 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.74
dc.identifier.otherb196936th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5261th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการเปิดรับข่าวสารth
dc.subject.otherการดำเนินชีวิตth
dc.subject.otherพฤติกรรมการท่องเที่ยวth
dc.subject.otherความพึงพอใจth
dc.titleรูปแบบการดำเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeLifestyle, satisfaction, media exposure and traveling behavior on natural of people in Bangkok areath
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b196936.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections