การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกชั้นระหว่างเอสเทอร์และกลีเซอรีนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยการกวนแยก

Citation
พัชรินทร์ เงินใบอ่อน (2007). การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกชั้นระหว่างเอสเทอร์และกลีเซอรีนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยการกวนแยก. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2037.
View online Resources
Collections