การประเมินผลโครงการอยู่ดีมีสุขในปีงบประมาณ 2007 : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Citation
วรรณภา ทองแดง (2008). การประเมินผลโครงการอยู่ดีมีสุขในปีงบประมาณ 2007 : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2108.
View online Resources