การตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Citation
ปนัดดา สินอาภา (1995). การตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1806.
View online Resources
Collections