กระบวนการตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีพืชสวนแผนใหม่ของเกษตรกรรายรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

Citation
ภควัต สาริกบุตร (1994). กระบวนการตัดสินใจในการใช้เทคโนโลยีพืชสวนแผนใหม่ของเกษตรกรรายรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1799.
View online Resources
Collections