ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวและความผันผวนของราคาข้าวในตลาดโลก

Citation
ณัฐธิดา คงนิยม (2023). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวและความผันผวนของราคาข้าวในตลาดโลก. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6678.
View online Resources