การใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี

Citation
อุทุมพร ศิลปนุรักษ์ (1991). การใช้ระบบข้อมูล กชช. ในการวางแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1786.
View online Resources
Collections