การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้ตัวชี้วัดปริมาณงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชุมพร

Citation
สุดารัตน์ วงศ์นัฎจิรา (2002). การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้ตัวชี้วัดปริมาณงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชุมพร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/668.
View online Resources
Collections