การจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

Citation
รัตติยา วัฒโน (2013). การจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4123.
View online Resources
Collections